bound

bound
I
[baund] n սահման. bounds սահմա նափա կում. set bounds սահմանափակել, սահման դնել. go beyond the bounds of reason անխոհեմ լինել, խոհեմության սահմաններից դուրս գալ. beyond the bounds of սահմաններից դուրս. The film is out of bounds for them Այս կի նո դիտման մուտքը նրանց արգել ված է. հմկրգ. bound registers հիշողության ռե գիստրներ. bound variable կապված փոփո խական
II
[baund] n ոստյուն, ցատկ. at a bound մի ոստյունով. at leaps and bounds ոստյուններով
III
[baund] v սահմանափակել, ան ջատել. The garden was bounded by a wall Այգին անջատված էր պատով
IV
[baund] v ցատկել, արագ վազել. The dog bounded across the fence Շունը ցատկեց ցան կապատի վրայով. He came bounding towards me Նա ցատկելով սլանում էր դեպի ինձ
V
[baund] a նպատակակետ, ուղևորվող. The ship is bound for Odessa Նավը Օդեսա է ու ղևորվում/գնում. (պարտավորված, կապված). He’s bound to come Նա անպայման կգա. It’s bound to happen Սա անպայման կլինի. feel bound պարտավոր զգալ. be bound by կապ ված/սահմա նափակված լինել. be bound by contract կոնտրակ տով կապված լինել. be bound up in one’s work մինչև գլուխը թաղված լինել աշ խատան քի մեջ. իրավ. over bound to military service զի նա պարտ լինել. be bound over փորձ նա կան ժամ կետ տալ. homeward bound հայ րե նիք վերադար ձող

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • bound — bound·a·ry; bound; bound·ed·ness; bound·en; bound·er·ish; bound·ing·ly; bound·less; bound·ness; brass·bound·er; em·bound; dis·bound; bound·er; re·bound; un·bound; bound·less·ly; bound·less·ness; hide·bound·ness; pre·bound; un·bound·ed·ly;… …   English syllables

 • bound — [baʊnd] adjective LAW be bound if someone is bound by a law, promise, or agreement, they have to do what it says: • He is still bound by his contract with the record label. • The developer is legally bound to abide by the conditions in the… …   Financial and business terms

 • bound — bound1 [bound] vi. [MFr bondir < OFr, to leap, make a noise, orig., to echo back < LL bombitare, to buzz, hum < L bombus, a humming: see BOMB] 1. to move with a leap or series of leaps 2. to spring back from a surface after striking it,… …   English World dictionary

 • bound — 1 n 1: boundary usu. used in pl. metes and bound s 2: something that limits or restrains within the bound s of the law bound 2 …   Law dictionary

 • Bound — may refer to: *Upper and lower bounds, observed limits of mathematical functions *Terms or bounds, segments of each astrological sign that are said to have different ruling planets *Bound state, in physics *Bounds checking, in computer… …   Wikipedia

 • bound — Ⅰ. bound [1] ► VERB ▪ walk or run with leaping strides. ► NOUN ▪ a leaping movement towards or over something. ORIGIN French bondir resound , later rebound , from Latin bombus humming . Ⅱ. bound [2] …   English terms dictionary

 • Bound — Bound, p. p. & a. 1. Restrained by a hand, rope, chain, fetters, or the like. [1913 Webster] 2. Inclosed in a binding or cover; as, a bound volume. [1913 Webster] 3. Under legal or moral restraint or obligation. [1913 Webster] 4. Constrained or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bound up in — Bound Bound, p. p. & a. 1. Restrained by a hand, rope, chain, fetters, or the like. [1913 Webster] 2. Inclosed in a binding or cover; as, a bound volume. [1913 Webster] 3. Under legal or moral restraint or obligation. [1913 Webster] 4.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bound II — est un personnage de fiction crée par Rick Bota. Description Biographie Fictive Bound II était le mari de Bound. Il était un voleur, un violeur,un meurtrier. Il ouvrit la boîte des Lamentations et fut transformé en Bound II. Dans Hellraiser 7 il… …   Wikipédia en Français

 • -bound — [ baund ] suffix 1. ) used with some adjectives and nouns, for example place names, to make adjectives describing where someone or something is going: a Tokyo bound plane 2. ) used with some nouns to make adjectives meaning that someone is unable …   Usage of the words and phrases in modern English

 • bound — n *limit, confine, end, term Analogous words: *border, verge, edge bound adj Bound, bond, indentured, articled are comparable when they mean obliged to serve a master or in a clearly defined capacity for a certain number of years by the terms of… …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”